קדיש חילוני

עמי פוד

יהוה, השם יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם,

שברא שבורא כרצונו וימליך מלכותו ויצמח ויצמיח ישועתו

ויקרב משיחו ויושיע עמו.

בחיינו בחייכם ובימינו ובימיכם ובחייהם של כול בית ישראל,

במהרה ובזמן קרוב ואמרו אמן.

השם יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים,

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא.

ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא

למעלה מכל הברכות והשירים והשירות והתשבחות והנחמות שאנו אומרים בעולם ואימרו
אמן.

תתקבלנה תפילותינו ותפילותיכם ובקשותינו עם תפילותיהם ובקשותיהם של כול בית
ישראל

ותיעשנה תפילותיכם ובקשותיהם ובקשותינו לפני אבינו שבשמים (ובארץ) ואימרו
אמן.

ותעשינה תפילותינו ואימרו אמן. 

ברכות קשורות

0
צפיות ב
קדיש חילוני